2010 ႏွစ္ခ်ဳပ္  

Posted by SLIP in


၂၀၁၀ ႏွစ္ကုန္ထိ Conference ၆ ခု၊ ေဆာင္းပါး ၂ ခု တင္ခဲ႔ေပမယ္႔ Tajikistan နိုင္ငံက Conference က ဘာ reply မွ မလုပ္ခဲ႔ပါဘူး။ က်န္တဲ႔ Conference ၅ ခုမွာ ၄ ခုက Publication ရခဲ႔ေပမယ္႔ တစ္ခုကေတာ႔ အေျခေန မသိရေသးပါဘူး။ ေဆာင္းပါး ၂ ေစာင္မွာေတာ႔ တစ္ေစာင္က ဂ်ာနယ္မွာ ပါသြားၿပီျဖစ္ေပမယ္႔ တစ္ေစာင္ကိုေတာ႔ ေစာင္႔ေနတုန္းပါပဲ။ ေလာေလာဆယ္ ၅ အုပ္ေတာ႔ လက္ထဲ ေရာက္ေနပါၿပီ။ တင္ထားဆဲ ႏွစ္ခု ရလာရင္ေတာ႔ ၇ ခုေပါ႔။ ေနာက္ထပ္ ၃/၄ ခုေလာက္ ရရင္ေတာ႔ အမိနုိင္ငံကို ျပန္ပါေတာ႔မယ္....။Inspirational Bible Quotes  

Posted by SLIP in


 1. အနည္းငယ္ေသာ မ်ိဳးေစ့ကိုႀကဲေသာသူသည္ စပါးအနည္းငယ္သာ ရိတ္ရမည္။ မ်ားစြာႀကဲေသာသူသည္ မ်ားစြာရိတ္ရမည္ဟု မွတ္ၾကေလာ့။ (ေကာရိႏၱဳၾသ၀ါဒစာဒုတိယေစာင္ ၉း၆)

  Remember this: Whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. (2 Corinthians 9:6(NIV))


 2. အၾကင္သူသည္ မိဘကို က်ိန္ဆဲ၏၊၊ ထုိသူ၏ မီးခြက္သည္ ထူထပ္ေသာ ေမွာင္မွိက္၌ ေသလိမ့္မည္၊၊ (သုတၱံက်မ္း ၂၀:၂၀)

  If a man curses his father or mother, his lamp will be snuffed out in pitch darkness. (Proverb 20:20 (NIV))


 3. ေကာက္လိမ္ေသာ စကားကို သံုးတတ္ေသာလူမိုက္ထက္၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းလမ္းသို႔လိုက္ေသာ ဆင္းရဲသူ သည္ သာ၍ ေကာင္း၏၊၊ စိတ္ဝိညာဥ္သည္ ပညာအတတ္မရွိဘဲ မေနေကာင္း၊၊ အလ်င္အျမန္သြားေသာသူသည္ လည္း မွားယြင္းတတ္၏၊၊ (သုတၱံက်မ္း ၁၉:၁-၂)

  Better a poor man whose walk is blameless than a fool whose lips are perverse.It is not good to have zeal without k...nowledge, nor to be hasty and miss the way. (Proverb 19:1-2 (NIV)) 4. အမ်က္ေတာ္သည္ ခဏထြက္၏၊၊ ေက်းဇူးေတာ္မူကား တသက္လံုး တည္၏၊၊ ညဦးယံ၌ ငိုေၾကြးျခင္းသည္ လာ၍ တည္းခို၏၊၊ နံနက္ယံ၌ကား သီခ်င္းဆိုရေသာ အခြင့္ရိွ၏၊၊ (ဆာလံက်မ္း ၃၀:၅)

  For his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime; weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning. (Psalms 30:5 (NIV)) 5. စကားမ်ားေသာအားျဖင့္ အျပစ္ပါတတ္၏။ မိမိႏႈတ္ကို ခ်ဳပ္တည္း ေသာ သူမူကား ပညာရွိ၏။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၏ လွ်ာသည္ ေငြစင္ႏွင့္တူ၏။ ဆိုးေသာသူ၏ ႏွလံုးမူကား အဘိုး မထိုက္။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၏ ႏႈတ္ခမ္းတုိ႔သည္ လူအမ်ားကို ေကြၽးတတ္၏။ မိုက္ေသာ သူတုိ႔မူကား၊ ဥာဏ္မရွိ ေသာေၾကာင့္ ေသၾကလိမ့္မည္။ (သုတၱံက်မ္း ၁၀:၁၉-၂၁)

  Proverb 10:19-21 6. သင္တုိ႔အျပစ္သည္ နီေသာ အဆင္းရွိေသာ္လည္း၊ မုိဃ္းပြင့္ကဲ့သုိ႔ျဖဴလိမ့္မည္၊၊ ကတီၱပါနီႏွင့္အမွ် နီေသာ္လည္း၊ သုိးေမြးကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ (ေဟရွာယအနာဂတိၱက်မ္း ၁း၁၈)

  Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow;though they are red as crimson, they shall be like wool. (Isaiah 1:18(NIV)) 7. သင္တို႔သည္ ဤေလာက၏ဆားျဖစ္ၾက၏။ ဆားမူကား၊ အငန္ကင္းေပ်ာက္လွ်င္ ငန္ေသာအရသာ ကို အဘယ္သို႔ ရျပန္မည္နည္း။ ျပင္သို႔ပစ္လိုက္၍ေက်ာ္နင္းျခင္းမွတပါး အဘယ္အသံုးမွ်မဝင္။ (ရွင္မႆဲခရစ္ဝင္ ၅:၁၃)

  You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything, except to be... thrown out and trampled by men. (Matthew 5:13 (NIV)) 8. အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ျခင္းေမတၱာမွတပါး အဘယ္ေၾကြးမွ်မတင္ေစႏွင့္။ သူတပါးကိုခ်စ္ေသာသူသည္ အက်င့္တရားႏွင့္ျပည့္စံုၿပီ။ (ေရာမၾသ၀ါဒစာ ၁၃း၈)

  Let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one another, for he who loves his fellowman has fulfilled the law. (Romans 13:8(NIV)) 9. ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္၏။ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ေမတၱာသည္ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိ၊ ဝါၾကြားျခင္း မရွိ၊ မာန္မာနမရွိ။ (ေကာရိ ႏၱဳ ၾသဝါဒစာပဌမေစာင္ ၁၃း၄)

  Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. (1 Corinthrians 13:4(NIV)) 10. ငါ့ကို ခ်စ္ေသာသူတုိ႔ကို ငါခ်စ္၏။ ငါ့ကိုႀကိဳးစား၍ ရွာေသာသူတုိ႔သည္ ေတြ႔တတ္ၾက၏။ (သုတၱံက်မ္း ၈း၁၇)

  I love those who love me, and those who seek me find me. (Proverb 8:17(NIV)) 11. ပညာရွိေသာသူသည္ မိမိပညာ၌ မဝါၾကြားေစႏွင့္။ ခြန္အားႀကီးေသာ သူသည္ မိမိခြန္အား၌ မဝါၾကြားေစႏွင့္။ ဥစၥာရတတ္ေသာသူသည္ မိမိဥစၥာ၌ မဝါၾကြားေစႏွင့္။ ဝါၾကြားေသာသူမည္သည္ကား၊ ငါသည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ ခ်စ္သနားျခင္း၊ တရားသျဖင့္ စီရင္ျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ျပဳေသာထာဝရဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္းတည္းဟူေသာ၊ ငါ့သေဘာကို သိနားလည္ ျခင္း၌သာ ဝါၾကြားေစ။ (ေယရမိအ...နာဂတၱိက်မ္း ၉း၂၃-၂၄)

  Let not the wise man boast of his wisdom ... Jeremiah 9:23-24(NIV) 12. နက္ျဖန္ေန႔ကို အမွီျပဳ၍ မဝါၾကြားႏွင့္၊၊ တရက္အတြင္းတြင္ အဘယ္သို႔ ျဖစ္လိမ့္မည္ကို မသိႏိုင္၊၊ ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္ကိုယ္ မခ်ီးမြမ္းဘဲ သူတပါးခ်ီးမြမ္းပါေလေစ၊၊ ကိုယ္ႏႈတ္ႏွင့္ ကိုယ္ကို မခ်ီးမြမ္းဘဲ၊ ကိုယ္ႏွင့္ မဆိုင္ေသာ သူတပါး ခ်ီးမြမ္း ပါေလေစ၊၊ သုတၱံက်မ္း ၂၇း၁-၂

  Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring... forth. Let another praise you, and not your own mouth... (Proverb 27:1-2(NIV)) 13. သမၼာသတိရွိလ်က္ မအိပ္ဘဲေစာင့္ေနၾကေလာ့။ သင္တို႔၏ရန္သူတည္းဟူေသာ မာရ္နတ္သည္၊ ေဟာက္ေသာျခေသၤ့ကဲ့သို႔ အဘယ္သူကိုမ်ိဳရမည္နည္းဟူ၍ လွည့္လည္ရွာေဖြလ်က္ရွိ၏။ (ရွင္ေပတရုၾသဝါဒစာပဌမေစာင္ ၅း၈)

  Be self-controlled and alert. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. (1 Peter 5:8(NIV)) 14. အခ်င္းခ်င္းမုသာ စကားကုိ မေျပာမသံုးၾကႏွင့္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔သည္ လူေဟာင္း၏အက်င့္တို႔ႏွင့္ လူေဟာင္း၏ကိုယ္ကုိ ခြၽတ္ပယ္၍၊ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ သူ၏ပံုသ႑န္ႏွင့္ အညီ၊ မွန္ေသာပညာအားျဖင့္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ လူသစ္ကို ယူတင္ဝတ္ေဆာင္ေသာသူျဖစ္ၾက၏။ (ေကာေလာသဲၾသ၀ါဒစာ ၃း၉-၁၀)

  Do not lie to each other, since you have taken off your old self wi...th its practices and have put on the new self... (Colossians 3:9-10(NIV)) 15. မေတာ္မေလ်ာ္ေသာ ညစ္ညဴး ျပက္ျပယ္ျပက္ယယ္ေသာ စကားမ်ားကိုလည္း ပယ္၍ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းစကားကို သံုးၾကေလာ့။ (ဧဖက္ၾသ၀ါဒစာ ၅း၄)

  Nor should there be obscenity, foolish talk or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving. (Ephesians 5:4(NIV))


 16. လူသည္ မိမိႏႈတ္၏ အသီးတည္းဟူေသာ ေကာင္းေသာအရာကို စားရ၏။ျပစ္မွားတက္ေသာ သူမူကား၊ ညွဥ္းဆဲျခင္းအျပစ္၏အသီးကို စားရ၏။ မိမိႏႈတ္ကိုေစာင့္ေသာ သူသည္ မိမိ၏အသက္ကို ေစာင့္၏။မိမိႏႈတ္ကို က်ယ္က်ယ္ဖြင့္ေသာသူမူကား၊ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ေရာက္တက္၏။ သုတၱံက်မ္း ၁၃း၂-၃

  From the fruit of his lips a man enjoys good things, but the unfaithful have a cra...ving for violence.He who guards his lips guards his life... (Proverbs 13:2-3(NIV))


 17. သင္တို႔၏ က်င့္ႀကံျပဳမူျခင္းသည္ ေငြကို တပ္မက္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္၍၊ ကိုယ္၌ရွိေသာဥစၥာႏွင့္ ေရာင့္ရဲျခင္းရွိၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ သင့္ကိုမစြန္႔၊ သင့္ကို အလွ်င္းပစ္၍မထားဟု ဂတိေတာ္ရွိ၏။ (ေဟျဗဲၾသ၀ါဒစာ ၁၃း၅)

  Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, “Never will I... leave you; never will I forsake you.” (Hebrews 13:5(NIV)) 18. မြတ္သိပ္ေသာသူႏွင့္ ဆင္းရဲခံရေသာသူကုိ သနားေသာစိတ္ႏွင့္ ခ်မ္းသာေပးလွ်င္၊ မရွင္းလင္း ေသာ အရာမွာသင္၏အလင္းသည္ေပၚထြန္း၍၊ သင္၏ေမွာင္မုိက္သည္ မြန္းတည့္အလင္းကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ (ေဟရွာယအနာဂတိၱက်မ္း ၅၈း၁၀)

  if you spend yourselves in behalf of the hungry and satisfy the needs of the oppressed,then your light will rise in the dark...ness, and your night will become like the noonday. (Isaiah 58:10(NIV)) 19. ဆင္းရဲေသာသူ၏ ေအာ္ဟစ္ သံကို မၾကားလို၍၊ နားကိုပိတ္ေသာသူသည္ ကိုယ္တိုင္ေအာ္ဟစ္၍ အဘယ္သူမွ်မၾကားရ။ (သုတၱံက်မ္း ၂၁း ၁၃)

  If a man shuts his ears to the cry of the poor, he too will cry out and not be answered. (Proverb 21:13(NIV)) 20. ေငြကိုတပ္မက္ေသာသူသည္ ေငြႏွင့္ အလိုဆႏၵမေျပႏုိင္။ စည္းစိမ္ကို တပ္မက္ေသာ သူသည္ စည္းစိမ္တိုးပြားေသာ္လည္း မေရာင့္ရဲႏုိင္။ ထုိအမႈအရာ သည္လည္း အနတၱျဖစ္၏။ ေဒသနာက်မ္း ၅း၁၀

  Whoever loves money never has money enough; whoever loves wealth is never satisfied with his income. This too is meaningless. (Ecclesiastes 5:10(NIV)) 21. အသက္ႀကီးရင့္ေသာ ေယာက္်ားတို႔သည္ သမၼာသတိရွိေသာသူ၊ တည္ၾကည္ေသာသူ၊ ဣေျႏၵေစာင့္ေသာသူ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္း၊ သည္းခံျခင္း၌ စိတ္သန္ေသာသူ ျဖစ္ရၾကမည္အေၾကာင္း၊...... (တိတုၾသဝါဒစာ ၂:၂)

  Teach the older men to be temperate, worthy of respect, self-controlled, and sound in faith, in love and in endurance.... (Titus 2:2 (NIV)) 22. ထိုနည္းတူ၊ အသက္ႀကီးရင့္ေသာမိန္းမတို႔သည္ က်င့္ႀကံ ျပဳမူရာမွာ ဓမၼအမႈႏွင့္ထိုက္တန္ေသာသူ၊ မေခ်ာစားတတ္ေသာသူ၊ စပ်စ္ရည္၌ မလြန္က်ဴးတတ္ေသာသူ၊ ေကာင္း ေသာအတတ္ကို သင္ေပးတတ္ေသာသူ ကိုယ္တိုင္ျဖစ္၍၊... (တိတုၾသ၀ါဒစာ ၂:၃)

  Likewise, teach the older women to be reverent in the way they live, not to be slanderers or addicted to much wine, but... to teach what is good. (Titus 2:3 (NIV))
အသိပညာႏွင္႔ ယံုၾကည္မႈ (Knowledge and belief)  

Posted by SLIP in

ဒႆနိကေဗဒ (Philosophy)

Philosophy ေခၚ ဒႆနိကေဗဒ ၏ မူလ အဓိပၸါယ္ အရင္းအျမစ္သည္ ဂရိနုိင္ငံမွ ဆင္းသက္လာသည္။ Philo ဆိုသည္မွာ Love (အခ်စ္၊ ေမတၱာတရား၊ သေဘာက်စရာ) ဟု အဓိပၸါယ္ရၿပီး Sophis ဆိုသည္မွာ Wisdom (ဉာဏ္ပညာ၊ အသိပညာ၊ ႐ႈျမင္ေတြးေခၚမႈ) မႈ အဓိပၸါယ္ရသည္။

ကၽြန္ုပ္တို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ဒႆနိကေဗဒ ပညာရပ္တစ္ခု ရွိေနရျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမွာ တစ္ခါတစ္ရံ
ကၽြန္ုပ္တို႔ ေတြ႔ႀကံဳရေသာ အေတြ႔ႀကံဳတစ္ခု (သို႔) အသံုးျပဳမည္႔ အရာတစ္ခု၊ လုပ္ေဆာင္မည္႔အလုပ္တစ္ခု၊ ေျပာဆိုမည္႔ စကားတစ္ခြန္းအတြက္ ဒႆနိကေဗဒ ပညာရွင္တို႔၏ အေတြးအေခၚမ်ားျဖင္႔ ယံုၾကည္မႈ ပိုမိုခိုင္မာေစရန္ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင္႔ အျငင္းပြားဖြယ္ ျပႆနာမ်ားစြာအတြက္ အေျဖမ်ားရရွိဖို႔ အေထာက္အပံ႔မ်ားစြာ ျဖစ္ေစသည္။ ဒႆနိကေဗဒ ပညာရပ္တြင္ အဓိပၸါယ္သက္မွတ္ခ်က္မ်ား (meaning)၊ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား (interpretation)၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား (evaluation)၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလွ်ာ္စြာ စဥ္းစားခ်င္႔ခ်ိန္နုိင္မႈ (logical consistency)၊ ႏွင္႔ ေရွ႕ေနာက္ညီစြာျဖင္႔ စဥ္းစားခ်င္႔ခ်ိန္နုိင္မႈ (rational consistency) တို႔ ပါဝင္သည္။

အျခား က႑ မ်ားမွာ ဒႆနိကေဗဒတြင္ ပါဝင္ၿပီး သဘာဝ၏ ျဖစ္တည္မႈ၊ သစၥာတရား၊ အသိပညာတို႔ႏွင့္ ဆိုင္ေသာပညာရပ္ (Metaphysics)၊ လူတစ္ဦးခ်င္း အသိပညာႏွင္႔ သက္ဆုိင္ေသာ ဘာသာရပ္ (Epistemology)၊ ကိုယ္က်င္႔တရားႏွင္႔ ပတ္သတ္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ (Ethics)၊ လူမႈေရးႏွင္႔ နုိင္ငံေရး ဆိုင္ရာ ဒႆနိကေဗဒ (Social and political philosophy)၊ ယုတၱိေဗဒ (သို႔) တကၠေဗဒ (Logic)၊ သဘာဝကို ခံစားျခင္းဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္ (Aesthetics) တို႔ ပါဝင္သည္။ပင္ကိုယ္ အာရံုခံ အသိပညာ (sentient) မွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ခြဲျခားသိျမင္မႈ (Perceiving) ႏွင္႔ ေစ႔ေစ႔စပ္စပ္ ေလ႔လာေစာင္႔ထိန္းမႈ (observing) တို႔ကို ျပင္ပေလာကႏွင္႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ဆက္ဆံ အသံုးခ်တတ္ဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ျပင္ပ သဘာဝ၏ အစီစဥ္တက် လုပ္ေဆာင္မႈ၏ ထူးျခားေသာ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို မွတ္ဥာဏ္၏ တည္ေဆာက္မႈတြင္ ယံုၾကည္မႈ အျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားသည္။


အသိပညာ (Knowledge)

အသိပညာ (Knowledge) သည္ ယေန႔ေခတ္တြင္ အေရးပါမႈအဆင္႔အတန္း ပိုမိုျမင္႔မားလာသည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ လူသားတို႔အေနျဖင္႔ အတန္းပညာမ်ားစြာတက္ေျမာက္ သိထားယံုျဖင္႔ မလံုေလာက္ေတာ႔ေပ။ ေျပာင္းလဲမႈအရွိန္ျမန္ဆန္လြန္းေသာ ယေန႔ေခတ္ကာလ မ်ိဳးတြင္ အသိပညာ (Knowledge) တို႔ကို မည္သည့္အသက္အရြယ္ ေရာက္ေနပါေစ၊ အၿမဲမျပတ္ေလ့လာ ဖတ္ရႈေနမွသာ ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ႏိုင္ေပလိမ္႔မည္။

အလုပ္လုပ္ေနျခင္းျဖင္႔လဲ မလံုေလာက္ပါ။ မိမိတို႔၏ လုပ္ကိုင္ပံု နည္းလမ္းမ်ားအား လမ္းေၾကာင္းမွန္မမွန္၊ စနစ္က်နမႈ ရွိမရွိ မ်ားႏွင္႔ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကို ေဝဖန္နိုင္ဖို႔ လိုအပ္သည္။ ျပင္ပေလာကကို ေလ႔လာၿပီး မိမိကုိယ္ကို အၿမဲမျပတ္ ဆင္ျခင္ ခ်င္႔ခ်ိန္သတိရွိရမည္။ ထိုကဲ့သို ့ဆင္ျခင္ခ်င့္ခ်ိန္ႏုိင္စြမ္း တိုးတက္လာေစဖို ့အတြက္ Knowledge ဆိုေသာ အသိပညာ တို ့ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာဖတ္ရႈေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားစြာတို ့၏ ေအာင္ျမင္မႈ လွ်ိဳ ့၀ွက္ခ်က္မွာ ပင္ကိုယ္ ထူးခၽြန္ျခင္းထက္ အားလပ္ခ်ိန္မွန္သမွ်ကို အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်ခဲ ျခင္းက အဓိကျဖစ္သည္။

ယေန႔ကမာၻႀကီးတြင္ အမ်ားႏွင္႔တန္းတူ ေတြးနိုင္၊ သိႏိုင္၊ စဥ္းစားနိုင္၊ ေဝဖန္နုိင္ရန္ႏွင္႔ သံုးသပ္နုိင္ရန္အတြက္ အသိပညာ (Knowledge) ႏွင္႔ ျပည္႔စံု ဖို႔မွာ အလိုအပ္ဆံုးျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္ကို လူသားတို႔ ေကာင္းစြာ သေဘာက္ေပါက္ နားလည္ေသာ္လည္း အသိပညာ (Knowledge) ၏ အဓိပၸါယ္ကို ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္မႈ အလြန္အားနည္းေသးသည္။ အထူးသျဖင္႔ ျမန္မာ စာျဖင္႔ ေရးသားထားေသာ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အသိပညာ ဟူ Label ကို ေတြ႔ရတတ္ၿပီး ထုိေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေရးသားထားသည္မ်ားမွာ အသိပညာ (Knowledge) မဟုတ္သည္႔ အျခား အေၾကာင္းအရာမ်ားသာ ျဖစ္ေနသည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ အသိပညာ (Knowledge) ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း ????

အသိပညာ (Knowledge) ဆုိသည္မွာ အျမင္႔မားဆံုးအဆင္႔ျဖစ္သည္။ သတင္း၊ အခ်က္အလက္ (Information) သည္ အလည္အလက္အဆင္႔ျဖစ္ၿပီး အခ်က္အလက္ (Data) မွာ အနိမ္႔ဆံုးအဆင္႔ဟူ၍ အၾကမ္းဖ်ဥ္း မွတ္သားနုိင္သည္။

အခ်က္အလက္ (Data) ဆိုသည္မွာ သာမန္ စီးဆင္းမႈတစ္ခု (သို႔) ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲလာမႈတစ္ခုမွ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေခၚသည္။ သတင္း၊ အခ်က္အလက္ (Information) ဆိုသည္မွာ အခ်က္အလက္ (Data) မ်ားကို ေခါင္းစဥ္အလိုက္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး လူသားတို႔နားလည္ လက္ခံနုိင္ေသာ ျဖစ္နုိင္ေျခရွိသည္႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေခၚသည္။ အသိပညာ (Knowledge) တြင္ အေတြးအေခၚ (Concepts)၊ ကိုယ္ေတြ႔ (သို႔) အေတြ႔အႀကံဳ (experience)၊ ကန္႔သက္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာအတြင္း လိုက္ေလွ်ာညီေထြမႈရွိေစရန္ ဖန္တီး စီစဥ္ေပးနုိင္သည္႔ အသိဥာဏ္ (insight that provide a framework for creating)၊ ေဝဖန္ ပိုင္းျခားနုိင္မႈ (evaluating) ႏွင္႔ အခ်က္အလက္ (Information) တစ္ခုကို အသံုးခ်နိုင္မႈတို႔ ပါဝင္သည္။


အသိပညာ (Knowledge) ကို မေလးနက္ေသာ အသိပညာ (Shallow knowledge) ႏွင္႔ ေလးနက္ေသာ
အသိပညာ (Deep knowledge) ဟူ၍ အဆင္႔အတန္း ႏွစ္မ်ိဳး သက္မွတ္နိုင္ၿပီး ပံုမွန္လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ အသိပညာ (Procedural Knowledge) ၊ သဘာဝ အသိပညာ (Declarative Knowledge) ၊ ျမင္႔မားေသာ အသိပညာ (Meta Knowledge) ၊ ကိုယ္တုိင္ေလ႔လာ သင္ၾကားျခင္းဆိုင္ရာ အသိပညာ (Heuristic Knowledge) ၊ ဆက္စပ္ေတြးေတာ တည္ေဆာက္ျခင္းဆိုင္ရာ အသိပညာ (Structural Knowledge) ၊ အသံုးျပဳျခင္း ဆိုင္ရာ အသိပညာ (Procedural knowledge) ဟူ၍ ပိုင္းျခား သတ္မွတ္နိုင္သည္။

အသိပညာ (Knowledge) ဆိုသည္မွာ မွာအမွန္တကယ္ျဖစ္တည္လွ်က္ရွိေသာ အစစ္အမွန္တရားကို သိရွိလာ ျခင္းျဖစ္သည္။ တနည္းဆိုေသာ္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ရွိျခင္းသေဘာ (Being) ကိုသိလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ (Knowledge) ကိုယ္တိုင္သည္လည္း (Being) ကိုေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္ဟု ဂရိအေတြးအေခၚပညာရွင္ ပေလတို (Plato) က ခံယူတင္ျပခဲ့၏။

ပေလတို၏အဆိုအရ စစ္မွန္ေသာအသိပညာဟူသည္မွာ ဘယ္ေသာအခါမွ် မလႊဲမွားႏိုင္ေသာ အသိပညာ မ်ဳိးျဖစ္ ရမည္။ (Knowledge must be infallible) ထို႕ျပင္ အမွန္တကယ္ရွိေနေသာ အစစ္အမွန္တရား (Reality) ကို ေဖၚျပေသာ အသိပညာ မ်ဳိးျဖစ္ရမည္။ (Knowledge must have reality as its Oject) ၎လိုအပ္ခ်က္ (သို႔မဟုတ္) အရည္အခ်င္း ႏွစ္ရပ္ ရွိမွသာလွ်င္ စစ္မွန္ေသာအသိပညာ (Knowledge)ျဖစ္သည္ဟု ပေလတိုက အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔ပင္ William James က အမွန္တရား (Truth) ဆိုသည္မွာ ပထမဦးဆံုး ေတြးေတာ႔ရမည္၊ ထိုအေတြးသည္ တေခဏၰေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ဘဝေသာ္လည္း ေကာင္း ယခုခ်က္ခ်င္း မွန္ကန္သလို ေနာက္လည္း မွန္ကန္နုိင္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အမွန္တရား၏ တည္ၿမဲမႈမွာ အခ်ိန္အေန၊ အခ်ိန္အခါႏွင္႔ လူတို႔၏ သေဘာထားေပၚတြင္သာ မူတည္ေပသည္။

Kenneth E က အသိပညာ (Knowledge) ကို ပံုရိပ္တစ္ခုအျဖစ္လည္း အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆိုနုိင္သည္။ ထိုပံုရိပ္ကို တိတိက်က် ေဝခြဲ ပိုင္းျခားလို႔ မရပါက ထိုပံုရိပ္သည္ ယံုၾကည္မႈ (Belief) မွ အမွန္တရားသို႔ ေျပာင္းလဲလာသည္ဟုသာ သက္မွတ္နိုင္ၿပီး အသိပညာ (Knowledge) ျဖစ္ရန္အတြက္ စိတ္ကူး၊ အႀကံအစည္ (Idea) အျဖစ္ နီးကပ္လာသည္ဟု ယူဆနိုင္သည္။

ၿခံဳငံုသံုးသပ္ၾကည္႔ပါက အသိပညာ (Knowledge) ဆိုသည္မွာ အေၾကာင္းအခ်က္ တစ္ခု (Information) ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထို အေၾကာင္းအခ်က္သည္ မွန္ကန္မႈရွိသည္၊ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီးေနာက္ တိက်ေသခ်ာတဲ႔ အေျဖ ရရွိၿပီးသား အရာဟု မွတ္သားနုိင္သည္။

ကမာၻဦးအစ လူသားတို႔သည္ အသိပညာ (Knowledge) ကို အသိ၊ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိျမင္ၿပီးေသာ အမွန္တရား၊ သင္ၾကားမႈ၊ သက္ေသျပနုိင္တဲ႔ အရည္အခ်င္းတစ္ခု လို႔ သက္မွတ္ထားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ အသိပညာ (Knowledge) တစ္ခုကို တိတိက်က် ေသခ်ာနာလည္ရန္အတြက္ မိမိကိုယ္တုိင္ ေတြ႔ႀကံဳနားလည္ဖို႔ လိုအပ္သည္။


ယံုၾကည္မႈ (Belief)

ယံုၾကည္မႈ (Belief) ဆိုသည္မွာ နားလည္မႈလည္းျဖစ္နုိင္သည္၊ ျပည္႔ျုပည္႔စံုစံု မွန္ကန္ဖို႔ မလိုအပ္၊ သို႔ေသာ္ အတိုင္းအတာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုထိေတာ႔ မွန္ကန္မႈရွိရေပမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ တည္ေဆာက္မႈမ်ားကို အေထာက္အပံ႔ျဖစ္ေစရမည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ အဆိုျပဳခ်က္ကို ယံုၾကည္သင္႔ မယံုၾကည္သင္႔ အဆံုးအျဖတ္ေပးနုိင္ရမည္။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာမ်ားကို က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ ေျဖရွင္းနိုင္ရမည္။ ယုတၱိရွိစြာ ေတြးေတာနိုင္ရမည္။

ယံုၾကည္မႈ (Belief) ဆိုသည္မွာ တစ္ဦးခ်င္း အယူအဆ၊ တစ္ဦးခ်င္းအသိမ်ား မွတပါး အမ်ားစု၏ ခံယူခ်က္မ်ား၊ ယူဆခ်က္မ်ား၊ အယူဝါဒမ်ား ပါဝင္သည္။ အမွန္တရားဟူေသာ အစိတ္အပိုင္းထဲမွာမွ လူအားလံုးက အျပည္႔အဝႏွင္႔ လက္ခံနုိင္ေစေသာ ေၾကာင္းျပခ်က္တစ္စံုတစ္ရာေၾကာင္႔ အားလံုးကသေဘာတူ ေထာက္ခံလိုက္လွ်င္ ထို အမွန္တရားသည္ ယံုၾကည္မႈအဆင္႔သို႔ ကူးေျပာင္းသြားသည္။

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အမွန္တရား မွာ မရွိသေလာက္ ရွားပါးေနၿပီဟု အေတြးအေခၚပညာရွင္မ်ားက ေရွးဦးပိုင္းကတည္းက လက္ခံထားခဲ႔ၾကသည္။ ဂရိအေတြးအေခၚပညာရွင္ အာခီးမီးဒီး က ေန႔ခင္းခ်ိန္တြင္ မီးအိမ္ထြန္း၍ အမွန္တရားကို ရွာေဖြခဲ႔ဖူးသည္။ ယေန႔ေခတ္ ဆိုလွ်င္ အမွန္တရား၏ ေပ်ာက္ဆံုးမႈပမာဏမွာ မ်ားစြာႀကီးမားလာေပသည္။ အမွန္တရားနည္းပါးလာသည္ႏွင္႔အမွ် ယံုၾကည္မႈ မ်ားလည္း နည္းပါးလာေပသည္။

တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳးေျပာေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မည္သူမွ် မယံုၾကည္ခ်င္ၾကေပ။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ အသိပညာေရာ နည္းပါးလာၿပီလား ??? စဥ္းစားစရာျဖစ္လာသည္။


အသိပညာႏွင္႔ ယံုၾကည္မႈ

အသိပညာႏွင္႔ ယံုၾကည္မႈၾကားတြင္ ကြာဟမႈ ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိသည္။ ထိုကြာဟမႈကို တိတိက်က် တိုင္းတာဖို႔ မျဖစ္နုိင္ပါေပ။ ရရွိလာသည္႔ အတုိင္းအတာသည္လည္း တိုင္းတာသည္႔ လူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲနိုင္သည္ဟု စကၤာပူနိုင္ငံ နန္ယမ္း တကၠသုိလ္ (Nanyang Technological University Singapore ) မွ ေလ႔လာသူ တစ္ဦးက ဆုိသည္။

Edmund L. Gettier က အသိပညာ (Knowledge) ဆိုသည္မွာ ယံုၾကည္မႈကို ခြဲျခမ္းစိတ္ဖ်ာျခင္းျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္မႈ (Belief) သည္ အမွန္တရား (Truth) ႏွင္႔ နီးစပ္သည္။ လံုးဝ တူျခင္းေတာ႔မဟုတ္။ ထို ယံုၾကည္မႈ (Belief) ကို တိတိက်က် မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပနုိင္လွ်င္ေတာ႔ အသိပညာ (Knowledge) ဟု အဓိပၸါယ္ သက္မွတ္နုိင္သည္။


အသိပညာ (Knowledge) သည္ ယံုၾကည္မႈ (Belief) ႏွင္႔ အမွန္တရား (Truth) တို႔၏ ထပ္တူက်ရာ တူညီသည္႔ အစိတ္အပိုင္းမွာမွ ခြဲျခမ္းစိတ္ဖ်ာ သက္ေသျပနုိင္ေသာ တိက်သည္႔အပိုင္းသာ ျဖစ္သည္။

အသိပညာ (Knowledge) ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သက္ေသျပ၍ရနုိင္သည္။ အေတြ႔ႀကံဳယူနုိင္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အသိပညာအား ေျမႀကီးလို႔ သတ္မွတ္နုိင္သည္။ ယံုၾကည္မႈကိုေတာ႔ ေျမႀကီးအျဖစ္ မသတ္မွတ္နိုင္ေပ။ အသိပညာႏွင္႔ ယံုၾကည္မႈတို႔၏ အဓိက ျခားနားခ်က္ကို ေမးပါက အသိပညာဆိုသည္မွာ သက္ေသျပနုိင္သည္႔အရာျဖစ္သည္။ ၎တြင္ ေျဖရွင္းနုိင္မႈ စြမ္းအားမ်ား ရွိသည္။ ယင္းဂုဏ္သတၱိမ်ားႏွင္႔ ျပည္႔စံုလွ်င္ အသိပညာ (Knowledge) ျဖစ္ၿပီး မျပည္႔စံုလွ်င္ ယံုၾကည္မႈသာ ျဖစ္ေပသည္။


အသိပညာ၊ ယံုၾကည္မႈ ႏွင္႔
ဒႆနိကေဗဒ

ဒႆနိကေဗဒ ဘာသာရပ္၏ အႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ S ႏွင္႔ P တို႔ျဖင္႔ အသိပညာ (Knowledge) ႏွင္႔ ယံုၾကည္မႈ (Belief) တို႔ႏွင္႔ ဒႆနိကေဗဒ (Philosophy) တို႔၏ ဆက္စပ္မႈကို သက္ေသျပနို္င္သည္။

ပထမ တစ္ဖက္တြင္ S သည္ ယံုၾကည္မႈ (Belief) တစ္ခုျဖစ္ၿပီး P သည္ အမွန္တရား (သို႔) ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ရွိေသာ မွ်တမႈ ျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ S မွ P ကို သိနုိင္သည္သည္။ (S knows that p iff S's belief that p is (i) true and (ii) justified.) ဆိုလိုသည္မွာ အမွန္တရား (Truth) တစ္ခု (သို႕) ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ရွိသည္႔ မွ်တမႈတစ္ခုကို ယံုၾကည္မႈ (Belief) အျဖစ္ သိ နိုင္သည္။ P သည္အမွန္တရား (Truth) ျဖစ္သည္။ ထိုမွတဆင္႔ S မွ P ကို ယံုၾကည္သည္။ ထို႔ေနာက္ S မွ P ကို မွ်တေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင္႔ ယံုၾကည္သည္။ P သည္ S အတြက္ အသိပညာ ျဖစ္လာသည္။ ၎ မွာ အသိပညာ (Knowledge) ၊ ယံုၾကည္မႈ (Belief) ႏွင္႔ ဒႆနိကေဗဒ (Philosophy) ပင္ျဖစ္သည္။

ဒုတိယတစ္ဖက္တြင္ မည္သူမဆို အျခား အသိပညာ (Knowledge) မည္မွ် ျပည္႔စံုၾကြယ္ဝသည္ျဖစ္ေစ တစ္စံုတစ္ခု အေပၚ ယံုၾကည္မႈ (Belief) အလြန္အမင္း မ်ားပါက အျခားအသိပညာမ်ားက သံုးမရျဖစ္သြားေပသည္။ ဥပမာ၊ ဘာသာတရား အယူဝါဒ တစ္ခု (သို႔) နိုင္ငံေရး အယူဝါဒ တစ္ခုတြင္ ယံုၾကည္မႈ (Belief) မ်ားေနပါက ထို ပုဂၢိဳလ္သည္ မည္မွ် ထူးခၽြန္ထက္ျမတ္သူျဖစ္ေစ၊ မည္မွ် အသိ/အတတ္ပညာ ျပည္႔စံုသူျဖစ္ေစ အစြန္းေရာက္သြားနုိင္သည္။ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ထို ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ယံုၾကည္မႈ ျမင္႔မားသူ အျဖစ္သာ သက္မွတ္နိုင္ၿပီး အသိပညာ (Knowledge) လိုအပ္ေသးသူအျဖစ္ သံုးသပ္နုိင္သည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ယံုၾကည္မႈ (Belief) သည္ အသိပညာ (Knowledge) ကို ေလွ်ာ႔က်ေစသည္ (သို႔) အေႏွာက္ယွက္ျဖစ္ေစသည္ဟု လည္း မွတ္သားနိုင္ေပသည္။Webliography

http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy

http://plato.stanford.edu/entries/knowledge-analysis/

http://hermetic.com/browe-archive/achad/misc/belief_vs_knowledge.htm

http://www.ils.unc.edu/~losee/b5/node9.html

http://www.articlesbase.com/college-and-university-articles/the-way-to-differentiate-between-knowledge-and-belief-213628.html

http://www.google.com/
ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ

ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ

သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ
Google Groups
Subscribe to Myanmar Daily Mail
Email:
Visit this group

ျမန္မာမီဒီယာ

ျပင္ပမီဒီယာ

နိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား

ေဖ်ာ္ေျဖေရး


ယခု ေတြးေခၚတတ္သူ()ဦး ဖတ္ရွဳေနပါသည္။

Antenna System

Antenna System

WIFI

WIFI

Wireless System

Wireless System

433MHZ Antenna

433MHZ Antenna

GPS-tracker

GPS-tracker

History of movement

History of movement

Event Location

Event Location

MATLAB Simulation

MATLAB Simulation

Popular Posts

My photo
I am doing what I should do in order to do what I want to do.

My Ph.D Research

My Ph.D Research

Ph.D ကာလ က်ေနာ္ လုပ္ေနေသာ Research ႏွင္႔ ပါတ္သက္ ေသာ စာအုပ္ မ်ားကို project တူေသာ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားႏွင္႔ Satellite Navigation & Traffic Control Systems ကို စိတ္၀င္စားသူမ်ား အတြက္ အလြယ္ တကူ download ခ်နိုင္ရန္ စုစည္း ေပးထား ပါသည္........။

Global Navigation Satellite System (GNSS)

Global Navigation Satellite System (GNSS)

NAVSTAR

NAVSTAR

GLONASS

GLONASS

Galileo

Galileo

My Master Research

Master တက္စဥ္က က်ေနာ္ လုပ္ခဲ႔ေသာ Research ႏွင္႔ ပါတ္သက္ ေသာ စာအုပ္ မ်ားကို project တူေသာ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားႏွင္႔ Automatic Control System ကို စိတ္၀င္စား သူမ်ား အတြက္ အလြယ္ တကူ download ခ်နိုင္ရန္ စုစည္း ေပးထား ပါသည္........။

Global Positioning System (GPS)

Global System for Mobile communications (GSM)

Global System for Mobile communications (GSM)

Microcontroller

Microcontroller

Dynamic theory

Dynamic theory

Philosophy

meepyatite.com