ျမန္မာ႔ စြယ္စံုက်မ္း  

Posted by SLIP in


 1. ျမန္မာ႔ စြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ-၁။အပိုင္း က)

  Scribd (or) MediaFire (or) 4shared


 2. ျမန္မာ႔ စြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ-၁။အပိုင္း ခ)

  Scribd (or) MediaFire (or) 4shared

 3. ျမန္မာ႔ စြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ-၂-အပိုင္း-က)

  Scribd (or) MediaFire (or) 4shared


 4. ျမန္မာ႔ စြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ-၂-အပိုင္း-ခ)

  Scribd (or) MediaFire (or) 4shared


 5. ျမန္မာ႔ စြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ-၃-အပိုင္း-က)

  Scribd (or) MediaFire (or) 4shared


 6. ျမန္မာ႔ စြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ-၃-အပိုင္း-ခ)

  Scribd (or) MediaFire (or) 4shared


 7. ျမန္မာ႔ စြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ-၄-အပိုင္း-က)

  Scribd (or) MediaFire (or) 4shared


 8. ျမန္မာ႔ စြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ-၄-အပိုင္း-ခ)

  Scribd (or) MediaFire (or) 4shared


 9. ျမန္မာ႔ စြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ-၅-အပိုင္း-က)

  Scribd (or) MediaFire (or) 4shared

 10. ျမန္မာ႔ စြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ-၅-အပိုင္း-ခ)

  Scribd (or) MediaFire (or) 4shared


 11. ျမန္မာ႔ စြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ-၅-အပိုင္း-ဂ)

  Scribd (or) MediaFire (or) 4shared


 12. ျမန္မာ႔ စြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ-၆)

  Scribd (or) MediaFire (or) 4shared


 13. ျမန္မာ႔ စြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ-၇)

  Scribd (or) MediaFire (or) 4shared


 14. ျမန္မာ႔ စြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ-၈ အပိုင္း-က)

  Scribd (or) MediaFire (or) 4shared


 15. ျမန္မာ႔ စြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ-၈ အပိုင္း-ခ)

  Scribd (or) MediaFire (or) 4shared


 16. ျမန္မာ႔ စြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ-၉ အပိုင္း-က)

  Scribd (or) MediaFire (or) 4shared

 17. ျမန္မာ႔ စြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ-၉ အပိုင္း-ခ)

  Scribd (or) MediaFire (or) 4shared0 comments

Post a Comment

လာေရာက္လည္ပတ္ ဖတ္ရႈသူအားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ဤ စာမ်က္ႏွာမွ စာမ်ားကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၿပီး မိတ္ေဆြ (သို႔) သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ကူးယူေဖာ္ျပ မွ်ေဝသုံးစြဲမည္ဆုိပါက ဤစာမ်က္ႏွာ ၏ လိပ္စာအား ထည္႔သြင္း ေဖာ္ျပေပးပါရန္ ေလးနက္စြာ အသိေပးအပ္ပါသည္။

ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ

ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ

သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ
Google Groups
Subscribe to Myanmar Daily Mail
Email:
Visit this group

ျမန္မာမီဒီယာ

ျပင္ပမီဒီယာ

နိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား

ေဖ်ာ္ေျဖေရး


ယခု ေတြးေခၚတတ္သူ()ဦး ဖတ္ရွဳေနပါသည္။

Antenna System

Antenna System

WIFI

WIFI

Wireless System

Wireless System

433MHZ Antenna

433MHZ Antenna

GPS-tracker

GPS-tracker

History of movement

History of movement

Event Location

Event Location

MATLAB Simulation

MATLAB Simulation

Popular Posts

My photo
I am doing what I should do in order to do what I want to do.

My Ph.D Research

My Ph.D Research

Ph.D ကာလ က်ေနာ္ လုပ္ေနေသာ Research ႏွင္႔ ပါတ္သက္ ေသာ စာအုပ္ မ်ားကို project တူေသာ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားႏွင္႔ Satellite Navigation & Traffic Control Systems ကို စိတ္၀င္စားသူမ်ား အတြက္ အလြယ္ တကူ download ခ်နိုင္ရန္ စုစည္း ေပးထား ပါသည္........။

Global Navigation Satellite System (GNSS)

Global Navigation Satellite System (GNSS)

NAVSTAR

NAVSTAR

GLONASS

GLONASS

Galileo

Galileo

My Master Research

Master တက္စဥ္က က်ေနာ္ လုပ္ခဲ႔ေသာ Research ႏွင္႔ ပါတ္သက္ ေသာ စာအုပ္ မ်ားကို project တူေသာ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားႏွင္႔ Automatic Control System ကို စိတ္၀င္စား သူမ်ား အတြက္ အလြယ္ တကူ download ခ်နိုင္ရန္ စုစည္း ေပးထား ပါသည္........။

Global Positioning System (GPS)

Global System for Mobile communications (GSM)

Global System for Mobile communications (GSM)

Microcontroller

Microcontroller

Dynamic theory

Dynamic theory

Philosophy

meepyatite.com