တပ္မေတာ္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားနုိင္ငံေရး  

Posted by SLIP in


အမ်ိဳးသားနုိင္ငံေရး ဆိုသည္မွာ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ နုိင္ငံေရး ေပါင္းစပ္ထားျခင္းဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ နားလည္နုိင္သည္။ 

နိုင္ငံေရးဟူေသာ အဓိပၸါယ္အား ေအာက္စဖို႔ဒ္ (Oxford) အဂၤလိပ္ အဘိဓါန္တြင္ “နိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ အစိုးရ၏ သိပၸံနွင့္ ၀ိဇၨာအတတ္ပညာျဖစ္ သည္။ နိုင္ငံေတာ္တစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ တစိတ္တေဒသ၏ ပံုသ႑ာန္၊ ဖြဲ႔စည္းပံု၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔နွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာက္ရြက္ဖြယ္ရာမ်ားအျပင္ အျခားနိုင္ငံတို႔နွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ သိပၸံ အတတ္ပညာရပ္ ျဖစ္သည္” ဟု ဂရိပညာရွင္မ်ား၏ အဆိုအမိန္႔ကို ကိုးကာ၍ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။

အရစၥတိုတယ္ကမူ "လူသည္ နုိင္ငံေရး သတၱဝါျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ လူသားတို႔၏ ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး အေန အထားတစ္ရပ္သို႔ ေရာက္ရွိေစနိုင္စြမ္းေသာ သိပၸံ သို႔မဟုတ္ ၀ိဇၨာပညာရပ္ ျဖစ္သည္" ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ( အျခား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို
http://www.mee-pya-tite.com/2012/03/blog-post.html တြင္ဖတ္ရႈနုိင္သည္။ )


နိုင္ငံေရးဟူေသာ ေဝါဟာရအေပၚ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္မႈမွာ ျမန္မာသမိုင္းႏွင့္ နုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚတြင္ မ်ားစြာမွီခိုလွ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာနုိင္ငံေရးသမားအခ်ိဳ႕က နုိင္ငံေရးဟူေသာ ေဝါဟာရအား "နိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ နိုင္ငံအတြင္းမွာမွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ ျပည္သူလူထု၏ စီးပြားေရး၊ လူမူေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ တရားမွ်တေရး၊ စားေရး၊ ၀တ္ေရးနွင့္ ေနေရး စသည္တို႔ျဖစ္သည္" ဟု ဆိုၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က "ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ နိုင္ငံသားအားလံုးတို႔ ေန႔စဥ္ႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳေနရေသာ အေရးကိစၥပင္ ျဖစ္သည္" ဟု သတ္မွတ္သည္။ အခ်ိဳ႕က "ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ ဘုရင္ဧကရာဇ္ အမႈထားသည္ျဖစ္ေစ၊ မထားသည္ျဖစ္ေစ မိမိ၏ ရသင္႔ ရထိုက္ေသာ အခြင္႔အေရး ကို ေျပာဆိုျခင္း၊ ေတာင္းခံျခင္းႏွင္႔ အရတိုင္ယူျခင္း ျဖစ္သည္" ဟု တြယ္တြယ္က်ယ္က်ယ္ေျပာဆိုလွ်က္ရွိၾကသည္။ 

မည္သို႔ဆိုေစ နုိင္ငံေရးဆိုသည္မွာ နုိင္ငံသားအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအေရးဟု နားလည္ႏိုင္ၿပီး တပ္မေတာ္သားျဖစ္ေစ၊ ဆရာဝန္ျဖစ္ေစ၊ လူခ်မ္းသာျဖစ္ေစ၊ လူဆင္းရဲျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေစ အားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအေရးျဖစ္သည္ဟု မွတ္သားနုိင္သည္။

တပ္မေတာ္၏ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တုိင္ကပင္ "နိုင္ငံေရးဟာ ကိုယ္နဲ႔ မဆိုင္ဘူးလို႔ ေျပာေနေပမယ့္ တစ္ေန႔က်ရင္ နိုင္ငံေရးက ကိုယ္နဲ႔ လာၿပီးေတာ့ ဆိုင္ေနလိမ့္မယ္တဲ့.. ေရွာင္ေနလို႔မရဘူး" ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ယေန႔
နိုင္ငံေတာ္ သမၼတတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးသိန္းစိန္မွလည္း  နိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္မွ ပါဝင္နုိင္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္ ပါရွိေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ တပ္မေတာ္ သားမ်ားလည္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္မွာ ျငင္းႏိုင္စရာမရွိေတာ့ေပ။ ( ယေန႔ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ယေန႔ တပ္မေတာ္အေၾကာင္းအား http://www.mee-pya-tite.com/2012/04/blog-post_2131.html တြင္ဖတ္ရႈနုိင္သည္။ )

အမ်ိဳးသားေရးဆိုရာတြင္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ နယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ဘာသာစကား၊ သမိုင္းေနာက္ခံ၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ စာေပ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ စသည္တို႔ပါဝင္ပါဝင္လွ်က္ရွိရာ အဆိုပါ အမ်ိဳးသားေရးကိစၥမ်ားအား စပ္လ်ဥ္းေသာ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရးကိစၥအဝဝကို ကိုယ္က်ိဳးအတၱမပါပဲ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအား အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရးဟု မွတ္သားနုိင္သည္။ 

တပ္မေတာ္တြင္ အဓိက လုပ္ငန္းႀကီးသံုးရပ္ရွိၿပီး (၁) စစ္တုိက္ရန္၊ (၂) စစ္တုိက္ရန္မရွိက ေလ့က်င့္ရန္၊ (၃) စစ္တိုက္ရန္ႏွင့္ ေလ့က်င့္ရန္မရွိက ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ ဟူ၍ျဖစ္ရာ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းဆိုသည္မွာ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရးကိစၥအဝဝအား ကိုယ္က်ိဳးအတၱမပါပဲ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ စစ္တုိက္ရန္ႏွင့္ ေလ့က်င့္ရန္မရွိပါက တပ္မေတာ္၏ တာဝန္မွာ အမ်ိဳးသား နုိင္ငံေရးလုပ္ရန္သာ ျဖစ္သည္။

ပါတီနုိင္ငံေရး ႏွင့္ အမ်ိဳးသားနုိင္ငံေရး၏ ျခားနားခ်က္မွာ အာဏာရယူလိုမႈ ႏွင့္ မရယူလိုမႈပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ပါတီ စနစ္ပင္ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ပါတီ စနစ္ပင္ျဖစ္ေစ၊ ပါတီစံုစနစ္ပင္ျဖစ္ေစ စနစ္အားလံုးသည္ ပါတီအာဏာရရွိမႈမွာ ပထမ ဦးစားေပးျဖစ္ၿပီး အာဏာရပါတီမွ နုိင္ငံေတာ္၏ ကိစၥအရပ္ရပ္ကို တာဝန္ယူအေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားနုိင္ငံေရးတြင္ အာဏာရယူလိုမႈ မရွိေခ်။

ယေန႔ျမန္မာ့နုိင္ငံေရးစနစ္မွာ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖစ္ရာ ယခုအခါ တရားဝင္ နုိင္ငံေရးပါတီေပါင္း ၅၀ ခန္႔ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ပါတီစံုစနစ္၏ အားနည္းခ်က္မွာ နုိင္ငံေရးပါတီအခ်င္းခ်င္းအၾကားတြင္ အုပ္စုဖြဲ႔ျခင္း၊ နိုင္ငံ့အက်ိဳးထက္ ပါတီအက်ိဳးကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ၾကျခင္း၊ ပါတီတြင္း ႏွစ္ျခမ္း၊ သံုးျခမ္းကြဲျခင္း၊ ပါတီတင္း အာဏာလြန္ဆြဲပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း တို႔ပင္ျဖစ္သည္။ 

အမ်ိဳးသားနုိင္ငံေရးတြင္လည္း အားနည္းခ်က္မ်ားစြာရွိသည္။ ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစံုဖြဲ႔ကာ အမ်ိဳးသားေရးကို ဗန္းျပၿပီး ေငြေၾကးေကာက္ခံျခင္း၊ ရံပံုေငြရွာေဖြျခင္း၊ ရသမွ်ကို စာရင္းအတိအက်မျပပဲ မိမိတို႔ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ သံုးစြဲျခင္း တို႔ပင္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ ေငြေၾကးေကာက္ခံျခင္း၊ ရံပံုေငြ ရွာေဖြျခင္း လံုးဝမရွိပဲ အမ်ိဳးသားနုိင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ အမ်ိဳးသားေရးဆိုင္ရာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကြင္းဆင္းေလ့လာကာ လိုအပ္သည္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေတြ႔ရွိေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ မိမိတစ္ဦးတည္းမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိအဖြဲ႔အစည္းမွေသာ္လည္း စိုက္ထုတ္ကာ ျဖည့္စည္းေထာက္ပ့ံျခင္းမရွိပဲ လိုအပ္သမွ် စာေရးကာ အစိုးရထံ စာပို႔ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျခင္း တို႔ ကို အသီးသီးလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ယင္းကို အလြန္လြယ္ကူၿပီး လူတုိင္းလုပ္နုိင္ေသာ အမ်ိဳးသား နုိင္ငံေရး အလုပ္ဟု မွတ္သားနုိင္သည္။

လူတို႔၏သဘာဝအရ တစ္ခုေပးဆပ္ပါက တစ္ခုျပန္လိုခ်င္ၾကသည္။ လူအမ်ားစုမွာ မိမိအေနျဖင့္ လက္တေလာ နုိင္ငံေတာ္အတြက္ ဘာလုပ္ေပးနုိင္လဲ စဥ္းစားဖို႔ထက္ နုိင္ငံေတာ္မွ မိမိအတြက္ ဘာလုပ္ေပးခဲ့ဖူးသလဲဆိုတာကို စဥ္းစားၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔သည္ အဖြဲ႔အစည္းတြင္း တပည့္ေမြးၾကသည္။ ဆရာေမြးၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ တစ္ဖြဲ႔မွ ႏွစ္ဖြဲ႔ကြဲသည္၊ ႏွစ္ဖြဲ႔မွ သံုးဖြဲ႔ကြဲၾကသည္။ ျမန္မာ့သမိုင္းကိုျပန္ၾကည့္ပါက အကြဲအၿပဲေပါင္းမ်ားစြာကိုေတြ႔ျမင္နုိင္ၿပီး တပ္မေတာ္မွ နုိင္ငံေရးအာဏာကို လႊဲေျပာင္း တာဝန္ယူခဲ့ရသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားရွိခဲ့သည္။

 အမ်ိဳးသားနုိင္ငံေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေရးအႀကီးဆံုးမွာ ေဒသစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ပါတီစြဲ၊ အယူဝါဒစြဲမ်ားကို လံုးဝေရွာင္ရွားရန္လိုအပ္သည္။ ေရွာင္ရွားနုိင္မွသာလွ်င္ စစ္မွန္ေသာ အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရးကို လုပ္ေဆာင္နုိင္မည္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ပါတီစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲမရွိ၊ ေငြေၾကးေကာက္ခံခြင့္မရွိ၊ ရံပံုေငြရွာေဖြခြင့္မရွိသည့္အျပင္ နုိင္ငံအဝွမ္းမွ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုျဖင့္ စနစ္တက် စည္းကမ္းျပည့္ဝ စြာဖြဲ႔စည္းထားျခင္းေၾကာင့္ ေဒသစြဲ လံုးဝ မရွိသလို ႏွစ္ဖြဲ႔၊ သံုးဖြဲ႔ကြဲစရာအေၾကာင္းလည္း မရွိေပ။ သို႔ျဖစ္၍ ယေန႔ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္သည္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ အေကာင္းဆံုး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သည္ အမ်ိဳးသားနုိင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၉) တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္၏ မိန္႔ခြန္းတြင္  "တို႔တပ္မေတာ္က အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရးကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းျဖစ္ လို႔ ရဲေဘာ္တို႔ အေနနဲ႔ မိမိတို႔ ေရာက္ရွိရာ ေဒသ အသီးသီးမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကဖို႔ မွာၾကားလိုတယ္" ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဒါအျပင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကိုလည္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ မိန္႔ခြန္းတုိင္းတြင္ အေလးအနက္ထား မွာၾကားလွ်က္ ရွိသည္။ ( ႏိုင္ငံသားတုိင္း အေျခခံဥပေဒ ဖတ္ရႈရန္လိုအပ္ေၾကာင္းကို http://www.mee-pya-tite.com/2012/08/blog-post.html တြင္ ဖတ္ရႈနုိင္သည္။ )


တပ္မေတာ္အရာရွိတုိင္းသည္ နုိင္ငံေရးအသိ၊ နုိင္ငံေရးသတိ ရွိေနရမည္ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္သားတုိင္းသည္လည္း အမ်ိဳးသားနုိင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံမူၾကမ္း၏ စာမ်က္ႏွာ (၁၄)၊ အခန္း(၁)၊ ပုဒ္မ ၆။ (စ) တြင္ "ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားနုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ အခန္းကဏတြင္ တပ္မေတာ္က ပါဝင္ထမ္းေဆာင္နုိင္ေရးကို အစဥ္တစိုက္ ဦးတည္သည္" ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ "Enabling the Defence Services to be able to participate in the National political leadership role of the State" ဟု ေရးသားထားသည္။ 

နုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ နုိင္ငံသားတို႔၏ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သမိုင္း၊ စာေပ ႏွင့္ လူမႈ စီးပြား ကာကြယ္ေစာင့္ေလွ်ာက္ျခင္း ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ လြန္စြာမြန္ျမတ္ေသာ အလုပ္ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ တစ္ခုခုတြင္ အတၱလံုးဝမပါ၊ ပါတီစြဲ ပုဂၢိဳလ္စြဲမပါပဲ အမ်ိဳးသားအေရးေရွ႕ရႈၿပီး တစ္စံုတစ္ခု မွတ္ခ်က္ေရးသားျခင္းပင္လွ်င္ မြန္ျမတ္ေသာ အမ်ိဳးသားနုိင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုဟု သတ္မွတ္နုိင္သည္။0 comments

Post a Comment

လာေရာက္လည္ပတ္ ဖတ္ရႈသူအားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ဤ စာမ်က္ႏွာမွ စာမ်ားကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၿပီး မိတ္ေဆြ (သို႔) သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ကူးယူေဖာ္ျပ မွ်ေဝသုံးစြဲမည္ဆုိပါက ဤစာမ်က္ႏွာ ၏ လိပ္စာအား ထည္႔သြင္း ေဖာ္ျပေပးပါရန္ ေလးနက္စြာ အသိေပးအပ္ပါသည္။

ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ

ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ

သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ
Google Groups
Subscribe to Myanmar Daily Mail
Email:
Visit this group

ျမန္မာမီဒီယာ

ျပင္ပမီဒီယာ

နိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား

ေဖ်ာ္ေျဖေရး


ယခု ေတြးေခၚတတ္သူ()ဦး ဖတ္ရွဳေနပါသည္။

Antenna System

Antenna System

WIFI

WIFI

Wireless System

Wireless System

433MHZ Antenna

433MHZ Antenna

GPS-tracker

GPS-tracker

History of movement

History of movement

Event Location

Event Location

MATLAB Simulation

MATLAB Simulation

Popular Posts

My photo
I am doing what I should do in order to do what I want to do.

My Ph.D Research

My Ph.D Research

Ph.D ကာလ က်ေနာ္ လုပ္ေနေသာ Research ႏွင္႔ ပါတ္သက္ ေသာ စာအုပ္ မ်ားကို project တူေသာ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားႏွင္႔ Satellite Navigation & Traffic Control Systems ကို စိတ္၀င္စားသူမ်ား အတြက္ အလြယ္ တကူ download ခ်နိုင္ရန္ စုစည္း ေပးထား ပါသည္........။

Global Navigation Satellite System (GNSS)

Global Navigation Satellite System (GNSS)

NAVSTAR

NAVSTAR

GLONASS

GLONASS

Galileo

Galileo

My Master Research

Master တက္စဥ္က က်ေနာ္ လုပ္ခဲ႔ေသာ Research ႏွင္႔ ပါတ္သက္ ေသာ စာအုပ္ မ်ားကို project တူေသာ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားႏွင္႔ Automatic Control System ကို စိတ္၀င္စား သူမ်ား အတြက္ အလြယ္ တကူ download ခ်နိုင္ရန္ စုစည္း ေပးထား ပါသည္........။

Global Positioning System (GPS)

Global System for Mobile communications (GSM)

Global System for Mobile communications (GSM)

Microcontroller

Microcontroller

Dynamic theory

Dynamic theory

Philosophy

meepyatite.com